If you have already booked tickets and accommodation or know precisely your starting and end points, it is time to book a transfer.

Ukoliko ste već rezervisali avio karte i smještaj te tačno znate polaznu i krajnju destinaciju, vrijeme je da rezervišete transfer.

Fill and send the booking form (select a vehicle type, type of transfer…). Receive a transfer confirmation.

Popunite i pošaljite obrazac rezervacije (izaberite tip vozila, vrstu transfera…). Zaprimite potvrdu o transferu.

A driver will be waiting for you at the arrival terminal of the airport. Find SBT logo board with your name on it.

Vozač će vas čekati na dolaznom terminalu aerodoma. Potražite SBT logo tablu sa Vašim imenom na istoj.

Enjoy a comfortable ride to your destination. The driver respects traffic rules and is not in hurry, unless necessary. All vehicles are modern and regularly maintained.
Uživajte u udobnoj vožnji do odredišta. Vozač poštuje saobraćajne propise i ne žuri, ukoliko to nije neophodno. Sva vozila su moderna i redovno se održavaju.

Do the best for your plans, book a Saray Bosnia Transfer!

Učinite najbolje za svoje planove, rezervišite Saray Bosnia Transfer!

Vehicle types / Vrste vozila

 R O U T E / R U T A  TRANSFER TYPE & PRICE
Vrsta transfera i cijena
Shared/Grupni Standard car (private)
 Sarajevo Airport – Sarajevo City Centre 🔄   N/A – Nije dostupno 39,99 €
 Sarajevo – Tuzla Airport 🔄 N/A – Nije dostupno 99,00 €
 Sarajevo – Mostar Airport 🔄 N/A – Nije dostupno 99,00 €
 Sarajevo – Banja Luka Airport 🔄 N/A – Nije dostupno 159,00 €
Sarajevo –  Belgrade Airport 🔄 N/A – Nije dostupno 197,00 €
Sarajevo –  Zagreb Airport 🔄 N/A – Nije dostupno 260,00 €
Sarajevo –  Dubrovnik Airport 🔄 N/A – Nije dostupno 219,00 €
Sarajevo –  Split Airport 🔄 N/A – Nije dostupno 219,00 €
Sarajevo –  Tirana Airport 🔄 N/A – Nije dostupno 399,00 €
Sarajevo –  Podgorica Airport 🔄 N/A – Nije dostupno 249,00 €
Sarajevo –  Tivat Airport (via Mostar) 🔄 N/A – Nije dostupno 269,00 €
Sarajevo –  Vienna Airport 🔄 N/A – Nije dostupno 649,00 €
Sarajevo –  Ljubljana Airport 🔄 N/A – Nije dostupno 319,00 €
Sarajevo –  Prague Airport 🔄
N/A – Nije dostupno 709,00 €
Sarajevo –  Skopje/Sofia Airport 🔄 N/A – Nije dostupno 449,00 €
Sarajevo –  Budapest Airport 🔄 N/A – Nije dostupno 549,00 €


For a Shared type of transfer, all prices are expressed per person and per vehicle for a private type of transfer.

Kod grupnog transfera navedene cijene su po osobi a za vozilo kod privatnog transfera.

All other prices are on request.
Sve ostale cijene su na upit.

How is the Saray Bosnia Transfer different from other modes of transport:

Kako se Saray Bosnia Transfer razlikuje od drugih vidova transporta:

Saray Bosnia Transfer vs. Taxi taken on the spot / Saray Bosnia Transfer vs. Taxi uzet na licu mjesta

Minimum 10 minutes faster due to the meeting at the arrival airport terminal / Najmanje 10 minuta brže zbog sastanka na dolaznom terminal aerodroma

Our service is 30 minutes faster, since, in order to get an local taxi cab from the airport to the city, you need to wait in line. The transfer is booked online in advance, so the driver is already there when you arrive.

Naša usluga je brža 30 minuta, jer ne morate čekati u redu kako biste dobili laklni taksi za prevoz od aerodroma do grada. Transfer se rezerviše onlajn unaprijed, tako da je vozač već čeka kada stignete.

No problems with language / Bez problema sa sporazumjevanjem

Sometimes is a challenge to agree with the local taxi driver about a simple question e.g. “How much does a ride from the airport cost?”. And if you start bargaining, you risk overpaying. By booking our service, you rid yourself of such stress.

Nekada je izazov sporazumiti se sa lokalnim taksi vozačem u vezi jenostavnih pitanja npr. “Koliko košta vožnja od aerodroma?”. Ukoliko i započnete pregovaranje, rizikujete da preplatite vožnju. Rezervisanjem naše usluge, osloboditi ćete se takvog stresa.

The price is known in advance / Cijena unaprijed poznata

Local taxi drivers operate according to their own rates and often set the price judging by the tourist’s appearance. With SBT, you learn the price already when booking.
Lokalni taksisti rade po sopstvenim cijenama i često postavljaju cenu prema procjeni turiste. Uz SBT, saznajete cijenu već prilikom rezervacije.

More reliable, if you need child seats, space for large luggage or a bigger vehicle (minibus) / Pouzdaniji, ukoliko su vam potrebna dječja sjedala, prostor za veći prtljag ili veće vozilo (minibus)

Via our online booking form is always possible to book a vehicle with a couple of child seats or an other type of vehicle such us van, minibus…
Putem našeg onlajn rezervacijskog formulara uvijek je moguće rezervisati vozilo sa par sjedala za djecu ili sa drugi tipom vozila poput kombija, minibusa…

Professional driver / Profesionalni vozač

Our service is provided by professionals, who constantly work with tourists. It is not possible that the driver is unprofessional and does not know how to get from the airport to the destination or vice versa.
Našu uslugu pružaju profesionalci koji u stalnom kontaktu sa turistima. Nije moguće da je vozač neprofesionalan i da ne zna kako doći od aerodroma do destinacije ili obrnuto.

Saray Bosnia Transfer vs. Public transport / Saray Bosnia Transfer vs. Javni prevoz

Minimum 1,5–2,5 time faster / Minimalno 1,5-2,5 puta brže

Our transfer to the destination is a trip on the shortest route with stops only on demand of the passenger. If necessary, it is possible to ask the driver to drive faster.

Naš transfer do destinacije je putovanje na najkraćom rutom sa zaustavljanjima samo po zahtjevu putnika. Ukoliko je neophodno, moguće je zamoliti vozača da vozi brže.

Calm and comfortable / Spokojno i udobno

A meeting at the arrival terminal of the airport, help with luggage, and a vehicle of a suitable capacity are the service standard.

Sastanak na dolaznom terminal aerodroma, pomoć pri prtljagu i vozilo odgovarajućeg kapaciteta su standardna usluga.